Heron Diamond Cocktail Napkin Tray

Sold Out

White & Blue